Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen (International Coach Federation)

Yksilö- sekä tiimi- ja ryhmäcoachingin tavoitteena on auttaa valmentavin menetelmin valmennettavia itse oppimaan ja oivaltamaan opettamisen sijaan, löytämään ratkaisuvaihtoehtoja, ottamaan oma potentiaalinsa hyötykäyttöön.

Business Coaching on erikoistunut liike-elämän tarpeisiin, painottaen tavoitteellisuutta ja prosessimaisuutta. Business Coaching -prosessin tavoiteasetannassa yhdistetään valmennettavien kehittymis- ja suoritustavoitteet sekä organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet. Business Coaching on työssä suoriutumisen kehittämismenetelmä, jonka onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on valmennettavien vahva sitoutuminen ja aito halu kehittää itseään ja toimintatapoja. Business Coaching -prosessi voidaan yhdistää myös osaksi muita kehittämisohjelmia ja valmennuksia varmistamaan uusien oppien ja taitojen siirtymistä työarkeen.

Business Coachingin asiakkaita ovat niin yritysmaailman kuin julkisen sektorin johto-, esimies-, päällikkötehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Yleisisä coaching- prosesseissa käsiteltäviä teemoja

 • sujuva alku uudessa työssä / oman työroolin kirkastaminen
 • projektin onnistunut toteuttaminen
 • ajanhallinta
 • työssäjaksaminen / stressinhallinta
 • työn uudelleen organisointi / priorisointi
 • muutokseen sopeutuminen
 • uran suunnittelu
 • oman esimiestoiminnan kehittäminen
 • tiimidynamiikka

Business Coachingin hyötyjä

organisaatiotasolla

 • Työhönsä merkittävästi sitoutuneempi ja motivoituneempi henkilöstö
 • Henkilöstön parempi kyvykkyys selviytyä muutoksista, tehdä päätöksiä, ottaa oma-aloitteista vastuuta
 • Työn tuottavuus kasvaa
 • Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuri kehittyy

tiimi- ja ryhmätasolla

 • Tehostaa toimintaa ja lisää tuloksellisuutta
 • Kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyökäytäntöjä
 • Selkiyttää rooleja ja vastuita
 • Kirkastaa olemassaolon tarkoituksen
 • Parantaa kollektiivista johtajuutta ja vastuunottoa
 • Lisää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin
 • Kirkastaa tiimin/ryhmän roolia osana isompaa liiketoiminnan kokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja

henkilötasolla

 • Mahdollisuus pysähtyä ajattelemaan, saada uusia näkökulmia, oivalluksia
 • Lisää itsetuntemusta – omien vahvuuksien tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen
 • Itsensä johtamisen taidot ja vastuunottokyky kehittyy
 • Mahdollisuus tulla kuulluksi, arvostetuksi luottamuksellisessa ja turvallisessa keskusteluympäristössä
 • Ajatteluprosessia edistäviä työskentelymalleja osaksi omaa työarkea
 • Henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun positiivinen kierre alkuun kohti erinomaisuutta ja työssä menestymistä!

Business Coaching -prosessi

Business Coaching -prosessikokonaisuus sovitaan asiakaskohtaisesti. Prosessi voi koostua esimerkiksi seuraavista elementeistä:

 • Alkutapaaminen: tutustuminen valmennettavien ja valmentajan kesken, yhteisen ymmärryksen varmistaminen coachingista kehittymismentelmänä, tavoitekeskustelu, coaching-sopimuksen laatiminen
 • Coaching -tapaamiset: sopimuksen mukaan, esim. 4 – 6 valmennustapaamista á 60 – 90 min kahden viikon välein, välitehtävistä sopiminen ja jatkuva edistymisen arviointi
 • Päätöstapaaminen: coaching -prosessin kulku, prosessin aikana syntyneet oivallukset ja opit, edistymisen arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, seurannasta sopiminen ja toimintasuunnitelma

Eettiset säännöt

Business Coaching -prosessissa noudatetaan International Coach Federation (ICF) Finlandin asettamia eettisiä sääntöjä: http://www.icffinland.fi/eettiset-saannot/

Lataa esite tästä

Ota yhteyttä!

Close
Go top