LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö esimies- ja johtamisvalmennusten sekä organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä on viime vuosina tehty yli 30.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ lisenssivalmentajien valmentamispalvelulle Avainlippu-tunnuksen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin avulla

 • tunnistetaan omat luontaiset vahvuudet eli ne asiat, jotka kehittyvät meissä olemalla oma itsemme
 • tunnistetaan myös itselle luontaisesti vaikeat asiat eli niitä joita joudumme tietoisesti harjoittelemaan
 • opitaan ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia
 • opitaan ymmärtämään ihmisten välisiä ristiriitoja sekä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä

Analyysiin tulosten perusteella voidaan kehittää

 • ryhmädynamiikkaa
 • vuorovaikutustaitoja
 • muutoksen hallintaa ja sen johtamista
 • organisaatiokulttuuria
 • asiakaskohtaamista

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ja valmennus

Suomalaiseen ympäristöön kehitetyssä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen webportaalissa kestää noin 10 minuuttia. Lopputuloksena saadaan 12-sivuinen raportti, joka vastaa logiikaltaan kansainvälistä Myers-Briggs tyyppi-indikaattorin (MBTI) tulosta neljästä eri taipumusulottuvuudesta. Raportti on approksimaatio omasta luontaisesta ajattelutavasta. Raportti tuo neljä näkökulmaa itsensä kehittämiseen: ajattelutyyli, toimintatyyli, vuorovaikutustyyli ja oppimistyyli.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Esimies- ja asiantuntijatyön analyysin painopiste on esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä. Analyysiraportti tuo kuusi uutta näkökulmaa itsensä kehittämiseen perusraportin näkökulmien lisäksi: johtajatyypit, johtamisen roolit, taipumukset muutoksessa, palautetyylit, ongelmien käsittelymallit, viestintätyylit. 

Analyysin tulosten valmistumisen jälkeen järjestetään valmennustilaisuus, joka toteutetaan joko yksilövalmennuksena esimerkiksi osana Business Coaching -prosessia tai ryhmävalmennuksena. Valmennustilaisuuden tavoitteena on osallistujan itsetuntemuksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ymmärtämisen avulla. Itsetuntemuksen lisääntymisen kautta kehittyvät myös yksilön vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaidot. Valmennuksen tavoitteena on myös varmistaa, että osallistuja ymmärtää, mitä hänen saamansa analyysin tulos tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen.

 

Eettiset säännöt LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysissä

 • kyse ei ole testistä vaan itseanalyysistä – siksi analyysiä ei suositella käytettäväksi rekrytointiprosessien yhteydessä
 • taipumus -ulottuvuudet kuvataan neutraalisti kumpaakaan puolta suosimatta
 • raportteja ei anneta ilman läpikäyntiä oikeintulkinnan varmistamiseksi
 • Asiakkaan raportteja ei luovuteta (ilman lupaa) kolmannelle osapuolelle
 • LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseja saa tilata ja valmentaa vain siihen auktorisoitu valmentaja (lisenssi)

Lataa esite tästä!

Ota yhteyttä!

Close
Go top